Μυοκτονία

Τα Τρωκτικά και η Καταπολέμησή τους

Η μυοκτονία μπορεί να χαρακτηριστεί ως μία εργασία ιδιαίτερα πολυσύνθετη. Ξεκινώντας το έργο της μυοκτονίας πρέπει οπωσδήποτε να γνωρίζουμε πολύ καλά τις κτιριακές εγκαταστάσεις και να έχουμε ολοκληρωμένη εικόνα για τον περιβάλλοντα χώρο.

 

Το δεύτερο βήμα της μυοκτονίας είναι η εκτίμηση του πληθυσμού των τρωκτικών που τυχόν υπάρχουν και ο τρόπος συμπεριφοράς τους στο χώρο. Θα πρέπει επίσης να εντοπιστούν τα σημεία από τα οποία τα τρωκτικά προμηθεύονται την τροφή τους έτσι  ώστε να εξαλείψουμε τις πηγές τροφής των τρωκτικών.

Στη συνέχεια ακολουθεί προσεκτική δόλωση του χώρου με ειδικά τρωκτικοκτόνα δολώματα. Η επιλογή των σημείων δόλωσης καθώς και η μορφή των δολωμάτων εξαρτάται από τον χώρο και τον πληθυσμό όπως αυτά έχουν εκτιμηθεί από τα παραπάνω στάδια της εφαρμογής.

Η εταιρεία μας δίνει μεγάλη βαρύτητα στα μέτρα προστασίας και γι’ αυτό το λόγο σε χώρους παρασκευής τροφίμων ή σε χώρους εργαζομένων τοποθετούνται ειδικοί σταθμοί δόλωσης.

Τα σημεία δόλωσης καταγράφονται τοπογραφικά και αριθμούνται έτσι ώστε να ελέγχεται η αποτελεσματικότητα και η ασφάλεια της μυοκτονία

Η παρουσία ποντικών και αρουραίων είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη για τη Δημόσια Υγεία καθώς:

Είναι μηχανικοί φορείς μικροοργανισμών, μολύνουν το περιβάλλον και τα τρόφιμα με τα κόπρανά τους (σαλμονέλες, παράσιτα όπως Hymenolepis diminuta) και με τα ούρα τους (λεπτόσπειρες).

Ρυπαίνουν τα τρόφιμα με τα περιττώματα, τα ούρα, τις τρίχες και το σμήγμα του δέρματός τους και τα καθιστούν ακατάλληλα ή μειώνουν την εμπορική τους αξία.

Τρώνε τα τρόφιμα. Υπολογίζεται ότι ένας αρουραίος καταναλώνει ημερησίως 28g περίπου ξηρής τροφής, ενώ ένας ποντικός 3-4g περίπου.
Καταστρέφουν την συσκευασία των τροφίμων. Το κόστος της επανασυσκευασίας ξεπερνά κατά πολύ την αξία του τροφίμου που κατανάλωσαν.
Προξενούν βλάβες στα ηλεκτρικά καλώδια και στους αγωγούς από μολύβι, με συνέπεια να εγκυμονούνται κίνδυνοι βραχυκυκλωμάτων ή διακοπής της ηλεκτροδοτήσεως, πυρκαγιάς  ή πλημμύρας.

Επιμύες και Μύες

Είναι γνωστά περίπου 550 είδη επιμυών (rats) και 150 είδη μυών (mice). Από τα 700 αυτά είδη μόνο τα τρία συμβιούν με τον άνθρωπο και μοιράζονται την τροφή του. Τα είδη αυτά είναι :

α. Ο Rattus norvegicus (φαιός επίμυς ή επίμυς  ο νορβηγικός).

β. Ο Rattus rattus (μαύρος επιμύς, καραβίσιος).

γ.  Ο Mus musculus (μυς ο οικόσιτος).

Οι επιμύες και οι μύες είναι παμφάγοι, προτιμούν όμως τα δημητριακά   και τα προϊόντα τους. Οι μύες που ζουν στα ψυγεία τρέφονται με κρέας. Οι απιστήσεις τους σε νερό ποικίλλουν. Οι μύες μπορούν να ζήσουν για μεγάλα χρονικά διαστήματα χωρίς νερό, με την προϋπόθεση όμως ότι η υγρασία των τροφών που καταναλώνουν δεν είναι μικρότερη από 10-14%. Αντίθετα οι επιμύες πρέπει να έχουν στη διάθεσή τους νερό για να διατηρηθούν στη ζωή.

Η ανθεκτικότητά τους στο ψύχος επίσης ποικίλλει. Οι μύες θεωρούνται ανθεκτικότεροι. Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορούν και γεννούν και ανατρέφονται τα νεογνά τους μέσα σε σφάγια που βρίσκονται στα ψυγεία.

Οι επιμύες και οι μύες δεν έχουν ιδιαίτερες επιδοτήσεις στα άλματα. Ο Rattus norvegicus μπορεί και πηδά λίγο περισσότερο από

60 cm, ο Rattus rattus έχει κάπως μεγαλύτερες επιδόσεις, ενώ ο Mus musculus δεν μπορεί να κάνει άλματα μεγαλύτερα από 25 cm.  Αντίθετα και τα τρία είδη έχουν καλές επιδόσεις στην αναρρίχηση  και ιδιαίτερα ο Mus musculus  ο οποίος είναι ικανός να αναρριχάται σε κατακόρυφους τοίχους από τούβλα και να εισχωρεί στα κτίρια διαμέσου των εξαεριστήρων ή άλλων ανοιγμάτων.

Οι επιμύες και οι μύες μπορούν και έρπουν διαμέσου πολύ μικρών ανοιγμάτων και ιδιαίτερα τα πολύ νεαρά άτομα. Γι΄ αυτόν το λόγο δεν πρέπει να υπάρχει καμιά τρύπα στα κτίρια που να έχει διάμετρο μεγαλύτερη από

0,6 cm εφ΄ όσον θέλουν να αποκλείσουμε την είσοδο στα τρωκτικά.

Πρόληψη της Εγκαταστάσεως και του Πολλαπλασιασμού των Τρωκτικών

α. Σωστή κατασκευή και συντήρηση των κτιρίων

Στα κτίρια δεν πρέπει να υπάρχουν ανοίγματα, τρύπες ή κοιλότητες τις οποίες μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα τρωκτικά ως είσοδο, δίοδο ή φωλιά.  Οι αποχετεύσεις συχνά αποτελούν εισόδους προς τα κτίρια. Γι΄ αυτόν τον λόγο πρέπει να συντηρούνται κανονικά , τα στόμιά τους και τα ανοίγματα των φρεατίων να είναι προφυλαγμένα με σχάρες. Κατεστραμμένα  δικτυωτά ανοίγματα για τη δίοδο των σωλήνων αποχετεύσεως, πόρτες που δεν εφαρμόζουν καλά, φθαρμένα κατώφλια, κούφια δάπεδα και χωρίσματα, ψευδοροφές και περιβλήματα σωληνώσεων αποτελούν εισόδους και εστίες πολλαπλασιασμού για τα τρωκτικά.

β. Τάξη και καθαριότητα

Αντικείμενα τα οποία δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν αμέσως δεν πρέπει να αφήνονται κοντά στις γωνίες ούτε πρέπει να παραμένουν ακίνητα περισσότερο από μία με δύο εβδομάδες, ώστε να μην αποτελούν καταφύγιο για τρωκτικά. Επίσης πρέπει να απομακρύνονται από τα κτίρια και τον περίβολο, αντικείμενα τα οποία μπορούν να προσφέρουν καταφύγιο στα τρωκτικά. Όπου υπάρχουν στοιβαγμένα πολλά κιβώτια, πρέπει να τοποθετούνται το ένα πολύ κοντά στο άλλο, σε άμεση επαφή με τους τοίχους ή σε απόσταση μεγαλύτερη από 60 cm απ΄ αυτούς,  δεδομένου ότι τα τρωκτικά αποφεύγουν να διασχίζουν ανοιχτούς χώρους.

γ.  Στέρηση των μέσων διαβίωσης

Τα τρωκτικά για να επιβιώσουν και να πολλαπλασιαστούν, χρειάζονται νερό, τροφή και κατοικία. Γι΄ αυτόν το λόγο οποιαδήποτε τροφή είναι κατάλληλη για τη διατροφή τους (δημητριακά, ξηροί καρποί, λιπαρές ουσίες περιλαμβανομένων και των ζωικών λιπών και του σαπουνιού) πρέπει να φυλάγεται σε καλά κλεισμένους μεταλλικούς περιέκτες. Ταυτόχρονα πρέπει να αποκλειστεί πρόσβαση προς το νερό.

Ιδιότητες Μυοκτόνων Φαρμάκων

1.Είναι εύχρηστα σκευάσματα , ειδικά σχεδιασμένα για να προσελκύουν και να καταπολεμούν τρωκτικά που έχουν αναπτύξει ανθεκτικότητα (μιθριδατισμός).

2.Είναι φάρμακα β΄γενεάς και αυτό σημαίνει ότι μικρές δόσεις (γεύματα) αρκούν για να πάρει το τρωκτικό την θανατηφόρα ποσότητα δραστικής ουσία ς που απαιτείται

3.Το φάρμακο δρα κατόπιν 3-4 ημερών έτσι ώστε να μην υπάρχει το ενδεχόμενο «του Φόβου Δολώματος»

4.Με τη δράση του φαρμάκου το τρωκτικό μουμιοποιείται και ψοφά μακριά από τους χώρους χωρίς να μυρίζει.

5.Δεν σκορπίζονται από τον αέρα και δεν αλλοιώνονται από την υγρασία.